Niedziela, 27 maja 2018, tydzień nieparzysty (21)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Facebook Aktualności RSS

Aktualności

SPECJALNOŚCI

Instytut Gospodarki Międzynarodowej

Opiekun specjalności: prof. zw. dr hab. Janusz Bilski, Dyrektor Instytutu Gospodarki Międzynarodowej

Specjalność kierowana jest do studentów studiów licencjackich o profilu ekonomicznym, w tym szczególnie studentów kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, którzy są zainteresowani poszerzeniem wiedzy w obszarze finansów i inwestycji międzynarodowych.

Student specjalności zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące zarządzania finansowego i podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku międzynarodowym z zakresu:

 • międzynarodowego rynku instrumentów finansowych i papierów wartościowych,
 • finansowania działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych,
 • metod zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych,
 • funkcjonowania i analizowania działań banków oraz funduszy inwestycyjnych,
 • zarządzania operacyjnego i strategicznego,
 • analizowania danych finansowych,
 • profesjonalnej obsługi klientów dzięki znajomości mechanizmów marketingu relacyjnego
 • kierowania sprzedażą na rynki krajowe i zagraniczne,
 • prowadzenia negocjacji handlowych i zasad budowy współpracy na rynku międzynarodowym,
 • sporządzania dokumentów menedżerskich.

Zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie zarządzania i finansów międzynarodowych zgłasza wiele firm polskich i zagranicznych, a także instytucji prowadzących ponadnarodową działalność w zinternacjonalizowanej gospodarce. W regionie łódzkim specjaliści z tego obszaru są coraz bardziej poszukiwani.

Główny nacisk w programie specjalności położono na aktywne formy zajęć – case studies (studia przypadków) czy zajęcia w pracowni komputerowej.

Wyróżnikiem specjalności są unikatowe zajęcia o charakterze praktycznym, prowadzone tylko w dwóch uczelniach w Polsce, z zastosowaniem aplikacji:

 • DEALING ROOM – (arbitraż walutowy) – czyli zawieranie transakcji walutowych na rynku forex w czasie rzeczywistym (symulacja działania bankowego dealing room’u).
 • AKADEMIA THOMSON REUTERS – czyli poszukiwanie danych w serwisie Thomson Reuters i na tej podstawie sporządzanie różnorodnych analiz, opracowań i raportów. Uczestnictwo w zajęciach Akademia Thomson Reuters ułatwia zdobycie Certyfikatu Thomson Reuters Eikon honorowanego przez międzynarodowe instytucje finansowe.

Ukończenie specjalności Finanse i inwestycje międzynarodowe umożliwia podjęcie pracy w:

 • międzynarodowych i krajowych instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach,
 • wyspecjalizowanych jednostkach związanych z zarządzaniem finansami,
 • firmach i instytucjach w zakresie tworzenia strategii przedsiębiorstw działających w otoczeniu międzynarodowym  otoczenia biznesu międzynarodowego (np. kierownik projektu, account manager, dealer finansowy, analityk finansowy, skarbnik korporacyjny – podejście projektowe),
 • strukturach zarządczych korporacji międzynarodowych,
 • zarządach spółek prowadzących działalność eksportowo-importową,
 • przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą,
 • izbach handlowych i gospodarczych,
 • organizacjach administracji krajowej i międzynarodowej (UE), organizacjach gospodarczych i administracji krajowej oraz międzynarodowej (UE), placówkach zagranicznych (ambasady, konsulaty, biura akwizycji i promocji polskich placówek dyplomatycznych),
 • a także na prowadzenie działalności gospodarczej w skali międzynarodowej na własny rachunek.

Katedra Wymiany Międzynarodowej

Opiekun specjalności: dr Bogdan Buczkowski

Celem kształcenia na specjalności Biznes na rynku międzynarodowym jest dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w dziedzinie: funkcjonowania współczesnego biznesu międzynarodowego, instrumentów polityki handlowej, konkurencyjności e-przedsiębiorstw, nowych technik i strategii w handlu i w logistyce międzynarodowej, programów pomocowych dla małych
i średnich przedsiębiorstw, zamówień publicznych, mechanizmów tworzenia polityki ochrony środowiska w UE.

Zdobyta wiedza pozwala na poznanie i zrozumienie funkcjonowania dwóch obszarów gospodarki:

1) warunków działania przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym;

2) specyfiki  przedsiębiorstwa działającego w gospodarce globalnej.

Student zdobywa  umiejętności praktyczne potrzebne w przygotowaniu, negocjowaniu, zawieraniu kontraktów i realizacji transakcji zagranicznych.

Absolwent specjalności „Biznes na rynku międzynarodowym” jest dyplomowanym ekonomistą znającym problematykę handlową, inwestycyjną, ubezpieczeniową, marketingową i celną. Rozumie odmienne uwarunkowania ekonomiczne, kulturowe, polityczne i prawne, w których funkcjonują przedsiębiorstwa, dzięki czemu potrafi zabezpieczyć się przed ryzykiem wynikającym
z działalności na rynku globalnym. Umie zarówno sporządzić wniosek o środki z funduszy strukturalnych UE, jak i realizować projekty finansowane w ten sposób. Posiada więc wiedzę ogólną
i umiejętności praktyczne konieczne do pracy na różnych szczeblach kierowniczych w korporacjach transnarodowych, w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych transportowych i spedycyjnych, jak również w instytucjach otoczenia biznesu, prowadzących działalność promocyjną, analityczną i doradczą. Będzie też specjalistą przygotowanym do pracy
w jednostkach administracji publicznej i w instytucjach uczestniczących w realizacji programów unijnych.

            Wykształcenie uzyskane na specjalności Biznes na rynku międzynarodowym umożliwia podjęcie pracy w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych transportowych i spedycyjnych, jako kadra kierownicza niższego i wyższego szczebla, w instytucjach otoczenia biznesu prowadzących działalność promocyjną, analityczną i doradczą, w jednostkach administracji publicznej, oraz w instytucjach i organizacjach międzynarodowych promujących i realizujących programy unijne.

Do góry
wersja do druku
Darmowy licznik odwiedzin
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź